Стипендии

 

 

 

   

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА СТИПЕНДИИ ПРЕЗ  ВТОРИ  СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 год.

 

  1. ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА СТИПЕНДИЯ, ПОПЪЛВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ, В КОЕТО УТОЧНЯВАТ ВИДА НА СТИПЕНДИЯТА И ДЕКЛАРИРАТ УСПЕХ  ОТ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021г.

2. ЗА СТИПЕНДИЯ С НИСЪК ДОХОД В ЗАЯВЛЕНИЕТО–ДЕКЛАРАЦИЯ СЕ ПОПЪЛВАТ ВСИЧКИ РЕДОВЕ - ЗА ВСЯКО ДЕКЛАРИРАНО ОБСТОЯТЕЛСТВО СЕ ПРИЛАГА ДОКУМЕНТ.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА:

- СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА БРУТЕН ДОХОД / ОТ МЕСТОРАБОТАТА НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ПЕРИОДА  ОТ АВГУСТ 2020г ДО ЯНУАРИ 2021г.

АКО ИМА БЕЗРАБОТЕН В СЕМЕЙСТВОТО Е НЕОБХОДИМА СЛ. БЕЛЕЖКА ОТ БЮРОТО ПО ТРУДА.

-СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ СЪОТВЕТНОТО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, АКО КАНДИДАТСВАЩИЯТ ИМА БРАТ/ СЕСТРА - УЧЕНИК.

3.         ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИК С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ - ПРЕДСТАВЯ  КОПИЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ТЕЛК.

            ВЪЗ ОСНОВА НА СЪБРАНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ КЛ. РЪКОВОДИТЕЛ ПОПЪЛВА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТИПЕНДИАНТИ С ОТЛИЧЕН УСПЕХ И ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЛИ, С ЕДИН РОДИТЕЛ ИЛИ ТЕЛК.

СРОК ЗА  ПРЕДСТАВЯНЕ

ДО 19.02.2021 г. КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ПРЕДСТАВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА  ЗА СТИПЕНДИИ ПО КЛАСОВЕ. СЪЩИТЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ КАСИЕРА.

 

ВАЖНО!!!

 

КАНДИДАТСТВАЩИТЕ  ЗА СТИПЕНДИЯ С НИСЪК ДОХОД ЛИЧНО ПРЕДСТАВЯТ ДОКУМЕНТИТЕ СИ НА ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ В ГОРЕПОСОЧЕНИЯ СРОК. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА Е  ЗАВЕРЕН УСПЕХА  ОТ КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ.

 

МИНИМАЛЕН УСПЕХ ЗА НИСЪК ДОХОД Е – МН.ДОБЪР  4.50

МАКСИМАЛЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВО – 616,66 ЛВ.

 

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

в ГПЧЕ „Симеон Радев” гр. Перник – втори срок за учебната 2020/2021 година

  1. СТИПЕНДИЯ ЗА ВИСОК УСПЕХ :

Успехът на учениците, кандидатстващи за стипендия трябва да е отличен 5.50 и по–висок.

Учениците с успех отличен 6.00 получават максималния размер, определен от Комисията.

 

1. СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ ЗА СИРАЦИ И УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ:

 

На ученици без родители, с един родител или с трайни увреждания се отпуска целогодишна стипендия без значение от успеха им. При успех отличен 5.50 и по–висок имат право и на 1/2 от стипендията за висок успех.

 

1. СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ ЗА НИСЪК ДОХОД:

 

Успехът на учениците, кандидатстващи за този вид стипендия трябва да е много добър 4.50 или по-висок.

Доходът на член от семейството им за последните 6 месеца /август 2020 г - януари 2021 г./ не  трябва да надвишава 616.66 лева.