Административни услуги

1. Информация  за приемане и преместване -  тук.


2. Информация за издаване на диплома за средно образование - тук.


3.  Информация за издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.- тук.


4. Информация за издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити - тук


5. Информация за издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити - тук.


6. Информация за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи - тук.

З А Я В Л Е Н И Е за издаване на дубликат на диплома -  тук.


7. Информация за издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация  - тук


8. Информация за издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация - тук.


9.  Информация за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) - тук.


10. Информация за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) - тук.