Защита на лични данни

Длъжностно лице по защита на лични данни:

Велин Койчев

E-mail: contact@dataoprotection.bg