Графици и документи

 

 
 

2023/2024 УЧЕБНА  ГОДИНа

График изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - месец юни

График  за провеждане на  изпити за формиране на срочна оценка за II-ия срок и за провеждане на поправителни изпити за определяне на годишна оценка на ученици от 12 клас на учебната 2023/2024 за учениците от ХІІ клас

Дневен режим

 

График за консултации с родители - II срок на учебната 2023/2024 година

График за консултации с ученици - IIсрок на учебната 2023/2024 година

График за класни работи - II срок на учебната 2023/2024 година

График за дежурство - II срок на учебната 2023/2024 година