Бланки за изтегляне

1. Заявление за записване на ученик в 8 клас

2. Заявление за промяна на оценка

3. Мотивирано заявление за разрешаване на три дни отсъствие от училище

4. Мотивирано заявление за  разрешаване до седем дни отсъствие от училище 

5. Заявление за издаване на  справка за успеха  и хорариума от учебни часове 

6. Декларация от родител за обучение в електронна среда от разстояние .

7.  Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на Х клас.

8. Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на

дигиталните компетентности в края на Х клас 

9. Заявление за освобождаване от ФВС

10. Заявление за стипендия

11. Заявление  за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда

12. Декларация за задължения при обучението на ученик от разстояние в електронна среда 

13Заявление за издаване на дубликат на удостоверение, свидетелство, диплома