Бланки за изтегляне

1. Заявление за записване на ученик в 8 клас

2. Заявление за издаване на копие на диплома за завършено основно образование

3. Заявление за издаване на дубликат на диплома за завършено средно образование

4. Заявление за избор на четвърти профилиращ предмет

5. Заявление за СИП

6. Заявление за СИП - чужд език

7. Заявление за промяна на оценка

8. Мотивирано заявление за разрешаване на три дни отсъствие от училище

9. Мотивирано заявление за  разрешаване до седем дни отсъствие от училище 

10. Заявление за издаване на  справка за успеха  и хорариума от учебни часове