Бланки за изтегляне

1. Заявление за записване на ученик в 8 клас

2. Заявление за избор на четвърти профилиращ предмет ,за ученици след 11 клас

3. Заявление за СИП /12 клас/

4. Заявление за СИП - чужд език /12 клас/

5. Заявление за промяна на оценка

6. Мотивирано заявление за разрешаване на три дни отсъствие от училище

7. Мотивирано заявление за  разрешаване до седем дни отсъствие от училище 

8. Заявление за издаване на  справка за успеха  и хорариума от учебни часове 

9. Декларация от родител за обучение в електронна среда от разстояние .

10.  Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на Х клас.

11. Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на

дигиталните компетентности в края на Х клас 

12. Заявление за освобождаване от ФВС

13. Заявление за стипендия

14. Заявление  за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда

15. Декларация за задължения при обучението на ученик от разстояние в електронна среда 

16Заявление за издаване на дубликат на удостоверение, свидетелство, диплома