проект "Учители в действие"

Проектът на ГПЧЕ"Симеон Радев", 2017-1-ВG01-КА101-035987 "Учители в действие" съфинансиран от програма Еразъм+ завърши.

             Оценката на проекта от Националната агенция 'Център за развитие на човешките ресурси' е 96 точки от 100.

             Екипът за управление на проекта благодари на всички учители и служители за отлично свършената работа.

 
Проект "School in the cloud" №2019-1-ВG01 – КА101-061983 по програма „Еразъм+”,

 Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование”- 2019-2020

 

Линк към сайта на проекта

     Иновациите в съвременната образователна система стават все по-нужни поради много високото ниво на достъпност и удобство, които предлагат информационните и комуникационните технологии.

     Прилагането на ИКТ в управлението, информацията и обучението в образователната система  е неизбежно и се възприема като продължение на еволюционния процес на традиционната система на обучение .
    ГПЧЕ"Симеон Радев" планира постепенно да използва облачните технологии, тъй като те притежават гъвкави механизми за управление на ресурси и са отдалечени от потребителите.

    В Google for education редица приложения удобни и практични за учителите, осигуряват високо ниво на защита.

    Прилагането на тези технологии осигурява мобилност, гъвкавост и достъп от различни устройства. Тази среда позволява да се използват актуални компютърни програми. Облачната среда позволява да се включат в образователния процес лични компютри на учители, ученици и
родители. При успешно работа в училищния облак ще отпадне необходимостта да бъде на хартиен носител всяко едно съобщение или информация.

Eтапи на обучение :
Етап 1. Обучения в рамките на проекта: Мобилност учители и административен персонал за участие в структуриран курс с цел запознаване подробно с възможностите и конкретни конкретни приложения в облака на Google за образованието G Suite. Обучение на администриране на
училищния облак.
Етап 2. Обучения на целия педагогически и административен персонал за работа в облака.
Модул 1. Запознаване с облачната технология на Google, работа със споделени документи, електронни таблици, анкети,
Модул 2.Създаване на електронно учебно съдържание и създаване на база данни с административни документи.
Модул 3.Създаване на банка с обучителни материали, ръководства и инструкции за работа в облака – информацията ще е достъпна до всички педагогически специалисти и административен персонал по всяко време и споделена в облака на училището.
Методите на обучение включват:
Мултимедийна презентация; демонстрация интернтерактивни методи на комуникация, проследяване на изпълнението на практически задачи; Работа с учебни материали в електронен вид; Практическо задание; Анкета.
Планираме сътрудничество с чуждестранни училища за съвместна работа в облака на Google, които имат облак в областите на ИКТ, чужди езици и география на френски, история на английски, физика на немски.

 


Линк към сайта

ЕРАЗЪМ +

   

            ГПЧЕ 'Симеон Радев' спечели проект "Учители в действие" с регистрационен номер 2017-1-BG01 – КА101-035987 по програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование”- 2017-2019  . Проектът е съфинансиран от програма "Еразъм+" на Европейския съюз.

           Мисията на ГПЧЕ „ Симеон Радев”се  изразява в това, чрез постоянно  повишаване на качеството на обучение в модерна образователна среда да се постигне  максимално разкриване на творческия потенциал и интереси на учители и на ученици и изграждане на нов тип мислене, достигане до оптималност при комуникиране с гражданите на съвременна Европа, интегриране в европейската общност.

          В съответствие с мисията основната цел на проекта  е повишаване на качеството на работа в училище чрез: 

- развитие на  езиковите и дидактическите компетентности на учителите по чужд език; осъвременяване на познанията по чуждия език в естествена среда ; обогатяване на банката от  готови дидактични материали, усъвършенстване на умения за изработване, оценка и прилагане на дидактични материали чрез използване на Интернет и ИКТ; усъвъвършестване на говорните умения на чуждия език; запознаване с образователните системи  на чуждите страни.

- осъвременядане на методиката и развитие на езиковите умения на учителите, които преподават предмет на чужд език;

-повишаване на качеството на управление и прилагане на добри практики от европейски опит;

- разширяване на възможностите на училището да участва в европейски проекти чрез еТуининг.

- удовлетворение на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите чрез иновативни методи на обучение, използване на автентични материали в клас и възможности за взаимодействие с ученици от европейските страни.

Предвижда се участие на 11 педагогически специалисти в струкурирани обучителни курсове в чужбина -6 учители по английски език, 3 учители ,които преподават предмет на чужд език, 1 учител по френски език, и директора на училището. Учителите по английски език  са опитни специалисти, които полагат съвестно усилия за постигане на отлична подготовка на учениците.  Те подготвят ученици зa външно оценяване в осми клас, ДЗИ, FCE, CAE, IELTS.  Учителите по френски са начинаещи.. Тези учители преподават английски и френски език - профилирана подготовка в езикова гимназия.

            Проектът ще се реализира на три етапа:

1. Предварителна подготовка: избор на курс; споразумение с организаторите на курсовете за обучението и подкрепа на участниците по време на престоя им в чуждата страна;споразумение с участниците за участие и разпространение на резултатите от обучението; предварителна подготовка на участниците –изработване на лична програма; запознаване с препоръчителни материали за курса; застраховане.

2. Реализиране на мобилностите.

3. Разпространение на разултатите и въздействие, мониторинг и оценка.

Въздействието от дейностите по проекта ще е многостранно, като най-значимото ще бъде върху пряката ни преподавателска работа и тази на учениците и отношението на родителите им. Въвеждането на нови подходи и осъвременяване на начините на преподаване ще поддържа интереса на учениците и ще засили  ефективността от преподаването и  повишаване на постиженията им. 

Трайното използаване и усъвършенстване на новите знания и умения в обучението,ще доведе до повишена успеваемост на учениците и удовлетвореност на родителите.

Проектът ще способства в  дългосрочен план училището да се приобщи към Европейските ценности в образованието, и да реализира на многостранни партньорства, обмен на ученици и учители.

Друга важна полза е осъзнаване на силата на работата в екип, повишаване на самочувствието и увереност в способностите ни да разработваме и управляваме подобни проекти.

 

 

Дни на програмата ,,Еразъм +"

       

         

#Erasmusdays

        Дните, посветени на програма ,, Еразъм +" бяха отбелязани на 15-ти и 16-ти октомври 2020 с изготвянето на брошура за дейностите по изпълнението на настоящи проекти по тази програма.

        Представени бяха дейностите, ползите и устойчивия ефект от участието в проектни дейности, които стимулират развитието на многообразие от компетентности по чужди езици, социални умения, изграждат самочувствие на европейски граждани и обогатяват професионалния опит.

       ,,School in the cloud" 2019 -1 -BG1-KA101-061983 и ,,European History Moving Project" 2018-1-IT-02-KA201-048062 са проектите, които са резултат на високия професионализъм на колектива и учениците на ГПЧЕ ,, Симеон Радев".

      Пожелаваме си още успехи и ползотворно сътрудничество с програма ,,Еразъм+".