Общувай без граници - 2021/2024

 Сайт на проекта - линк.

 

Дейности и представителни изяви - линк

 Анкета за ученици - линк   

 

         НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ" 2022/2023 учебна година  - линк към сайта на проекта

 НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ" 2021/2022 учебна година  - линк към сайта на проекта

 

Нашите ученици изучават по 2 чужди езика и знанията и уменията в областта на медиите и комуникацията ще повиши тяхната компетентност и конкурентоспособност на пазара на труда.

              Учениците са потребители на разнообразни дигитални технологии и бързо се адаптират към тях; имат потребност да са постоянно свързани чрез интернет; ученето  с помощта или посредничеството на технологиите е сред техните първи предпочитания, като очакват техните учители също да работят с технологиите и да ги използват за целите на обучението. Логично е те да използват модерните медии като средство за информация и поле за изява, но не познават достатъчно добре опасностите, които тези медии крият. Именно по-задълбоченото познаване на новите медии е целта на желаната от нас иновация.Нашите ученици изучават по 2 чужди езика и знанията и уменията в областта на медиите и комуникацията ще повиши тяхната компетентност и конкурентоспособност на пазара на труда.

            Описание на иновацията: Ще започнем с два допълнителни учебни часа от раздел А в 8-ми клас с новия учебен предмет „Основи на медии и комуникация на чужд език“ в трите паралелки с интензивно изучаване на чужд език: английски, френски, немски. Успоредно с овладяването на основите по чуждия език, учениците ще се запознаят с медийната панорама на целевата държава. С помощта на новите медии ще могат да слушат музика, да разглеждат забележителности, да видят готварски рецепти, документални филми, да четат вестници, списания и книги в съответствие с тяхното езиково ниво. Ще направят първите си стъпки на съответния език при създаване и публикуване на първи електронни писма, коментари, постове, преводи и пр.

           Същите ученици в 9-ти клас ще продължат с два допълнителни учебни часа от раздел А с новия учебен предмет„Медии и комуникация на чужд език“. Ще изучат европейско медийно право, класификацията на аудио, визуални и аудиовизуални медии, техните области на приложения и силни страни; видовете стилистични нива; различните журналистически жанрове и особеностите на деловата кореспонденция. В условията на групова работа ще направят първите си стъпки при създаване на устни и писмени медийни текстове.

             В 10-ти клас с два допълнителни учебни часа от раздел А с новия учебен предмет„Медии и комуникация на чужд език“ ще преминат към прилагане на натрупаните знания, като в практически проекти ще анализират критично различни медийни изяви, ще разпознават фалшиви новини, основи на защита на лични данни, ще създадат свой собствен медиен продукт - радио „Езикова гимназия“.

           На всички етапи учениците ще могат да разчитат на подкрепа от страна на учителя, но ще имат голяма автономност при работа.

             В иновацията ще бъдат включени 78 ученици от 8 клас в една паралелка с интензивно изучаване на английски, една паралелка с интензивно изучаване на немски и една паралелка с интензивно изучаване на френски език през учебната 2021/2022 година.

            Ще се внедри иновативно учебно съдържание и средата за обучение за учениците, участващи в проекта. Ще бъде повишена тяхната медийна грамотност едновременно с напредъка по съответния чужд език. Ще бъдат провокирани да се изразяват устно и писмено и да ползват медийни ресурси. Материални награди като стимул за най-активните ученици.

           Екипът от учители ще се запознае с европейското медийно законодателство и със съдържанието на учебните програми и ще има възможност да приложи наученото в своята пряка работа с учениците от проекта Медии и комуникация.

           Ще се създадат условия за квалификация на учителите за практическото прилагане на иновативното учебно съдържание.