Профил "Чужди езици" -  интензивно изучаване на немски език

Класен ръководител : Росица Молева

Учебен план 2021/2022 година