Профил "Чужди езици" -  интензивно изучаване на английски език

Класен ръководител : Антония Атанасова

Учебен план 2021/2022  година