COVID-19

Уважаеми ученици, учители и родители,

1.   
Възобновява се присъственият учебен процес за учениците от 8 до 12 клас при
спазване на следния график:

а) от 12.04.2021 г
до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 и 10 клас;

б) от 26.04. 2021г
до 29.04.2021г - присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас;

2.   
Обучението на учениците от разстояние в електронна среда, чрез използване
на средствата на информационните и комуникационните технологии е както следва:

а) от 12.04.2021 г
до 23.04.2021 г. – в ОРЕС се обучават учениците от 9, 11 и 12 клас;

б) от 26.04. 2021г
до 29.04.2021г - в ОРЕС се обучават учениците от 8, 10 и 11 клас;

Присъственото обучение се
осъществява при спазване на всички противоепидемични мерки, в съответствие с Насоките за работа на системата на предучилищното
и училищно образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет  страницата на МОН (носене на маски, спазване на дистанция, стриктна хигиена, дезинфекция и т.н). 

Учениците в присъствено обучение не се смесват по време на междучасие, както и не се допускат струпвания по коридорите и във фоайетата.

Схемата на класните стаи, в които ще се осъществява присъственото обучение може да се види на табло на входа и във фоайето пред дирекцията. 

 
Уважаеми учители, ученици и родители, на основание заповед №РД09-798/31.03.2021 на Министъра на образованието и науката дните:

- от 01.04.2021 до 02.04.2021г. да се провежда обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 8 до 12 клас

- от 05.04.2021 до 07.04.2021г. (за учениците от 12 клас) да се провежда обучение от разстояние в електронна среда

Ръководството на ГПЧЕ "Симеон Радев"
Уважаеми учители, ученици и родители,

на основание заповед № РД09-748/19.03.2021г. на министъра на образованието и науката от 22.03.2021г.  до 31.03.2021г. обучението на учениците от 8 до 12 клас ще се провежда в електронна среда от разстояние.

Ръководството на ГПЧЕ "Симеон Радев"

 
Уважаеми учители, ученици и родители,

На основание Заповед на министъра на образованието и науката  № РД 09-648/12.03.2021 г. се преустановява присъствения образователен процес в училищата на територията на общините Брезник и Перник за учениците от до XII клас за периода от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г
Уважаеми ученици, учители и родители,

На основание заповед №  РД-01-677/ 25.11.2020   на Министъра на здравеопазването и заповед № РД09-3457/26.11.2020г. на Министъра на МОН се въвеждат следните временни
противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.:

·       Преустановяват се присъствените учебни
занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове и др.),

·       Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи

Обучението на учениците ще се провежда в електронна среда от разстояние, спазвайки сега действащото учебно разписание.

Разписание   на часовете

блок  8.00 – 9.10

·       9.10 – 9.30

I I блок 9.30 – 10.40

·        10.40 – 11.00

I I I блок 11.00 – 12.10

·        12.10 – 12.20

IV блок 12.20 – 13.30

Педагогическият съветник ще работи в електронна среда от разстояние, а всеки петък ще бъде на разположение в училище от 11.00 ч. до 15.00 ч. С цел спазване на
противоепидемичните мерки и недопускане на струпване на ученици е необходима предварителна договорка с педагогическия съветник за консултация.

За административни услуги канцеларията на гимназията ще бъде на разположение понеделник, сряда и петък от 10.00 ч.  до 12.00 ч.

Желаем на всички здраве и сили, за да се справим с поредното предизвикателство!

От ръководството на ГПЧЕ „Симеон Радев“
        Декларация от родител за обучение в електронна среда от разстояние - тук.
   В периода от 23.11.2020 година до 27.11.2020 година учебните занятия в ГПЧЕ"Симеон Радев" - гр. Перник, ще започват от 8:00 часа, по сега действащото седмично разписание.

        Учениците от VII и XII клас ще се обучават присъствено.

        Учениците от IX, X и XI клас ще се обучават от разстояние в  електронна среда  /ОРЕС/.
Уважаеми ученици, учители и родители,

съгласно т. 1 от Заповед № РД 09-3172/12.11.2020 г. на министъра на образованието и науката и решение на общинския кризисен щаб, обучението от разстояние в електронна среда продължава за времето от 16.11.2020г. до 20.11.2020г. 

Седмичното разписание остава непроменено.

Бъдете здрави!

Ръководството на ГПЧЕ "Симеон Радев".
ИНСТРУКЦИИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 - ТУК.

 

На основание заповед № РД 09-2980/28.10.2020г. на Министъра на МОН считано от 29.10.2020г. учениците от 8 до 12 клас преминават  на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии.

 

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията - тук.

Информация за родителя - тук.

Възможности за обучението за учениците с установен по-висок риск от COVID-19 - тук.

ПРАВИЛА на ГПЧЕ „СИМЕОН РАДЕВ“ за работа в условията на COVID-19  за учебната 2020/2021 година - тук.

ПЛАН на ГПЧЕ „Симеон Радев“ – гр. Перник за действие за осигуряване на безопасна среда за обучение и работа в условията на епидемична обстановка за учебната 2020/2021 година  - тук.