ЕРАЗЪМ +

   Линк към сайта на проекта

            ГПЧЕ 'Симеон Радев' спечели проект "Учители в действие" с регистрационен номер 2017-1-BG01 – КА101-035987 по програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование”- 2017-2019  . Проектът е съфинансиран от програма "Еразъм+" на Европейския съюз.

           Мисията на ГПЧЕ „ Симеон Радев”се  изразява в това, чрез постоянно  повишаване на качеството на обучение в модерна образователна среда да се постигне  максимално разкриване на творческия потенциал и интереси на учители и на ученици и изграждане на нов тип мислене, достигане до оптималност при комуникиране с гражданите на съвременна Европа, интегриране в европейската общност.

          В съответствие с мисията основната цел на проекта  е повишаване на качеството на работа в училище чрез: 

- развитие на  езиковите и дидактическите компетентности на учителите по чужд език; осъвременяване на познанията по чуждия език в естествена среда ; обогатяване на банката от  готови дидактични материали, усъвършенстване на умения за изработване, оценка и прилагане на дидактични материали чрез използване на Интернет и ИКТ; усъвъвършестване на говорните умения на чуждия език; запознаване с образователните системи  на чуждите страни.

- осъвременядане на методиката и развитие на езиковите умения на учителите, които преподават предмет на чужд език;

-повишаване на качеството на управление и прилагане на добри практики от европейски опит;

- разширяване на възможностите на училището да участва в европейски проекти чрез еТуининг.

- удовлетворение на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите чрез иновативни методи на обучение, използване на автентични материали в клас и възможности за взаимодействие с ученици от европейските страни.

Предвижда се участие на 11 педагогически специалисти в струкурирани обучителни курсове в чужбина -6 учители по английски език, 3 учители ,които преподават предмет на чужд език, 1 учител по френски език, и директора на училището. Учителите по английски език  са опитни специалисти, които полагат съвестно усилия за постигане на отлична подготовка на учениците.  Те подготвят ученици зa външно оценяване в осми клас, ДЗИ, FCE, CAE, IELTS.  Учителите по френски са начинаещи.. Тези учители преподават английски и френски език - профилирана подготовка в езикова гимназия.

            Проектът ще се реализира на три етапа:

1. Предварителна подготовка: избор на курс; споразумение с организаторите на курсовете за обучението и подкрепа на участниците по време на престоя им в чуждата страна;споразумение с участниците за участие и разпространение на резултатите от обучението; предварителна подготовка на участниците –изработване на лична програма; запознаване с препоръчителни материали за курса; застраховане.

2. Реализиране на мобилностите.

3. Разпространение на разултатите и въздействие, мониторинг и оценка.

Въздействието от дейностите по проекта ще е многостранно, като най-значимото ще бъде върху пряката ни преподавателска работа и тази на учениците и отношението на родителите им. Въвеждането на нови подходи и осъвременяване на начините на преподаване ще поддържа интереса на учениците и ще засили  ефективността от преподаването и  повишаване на постиженията им. 

Трайното използаване и усъвършенстване на новите знания и умения в обучението,ще доведе до повишена успеваемост на учениците и удовлетвореност на родителите.

Проектът ще способства в  дългосрочен план училището да се приобщи към Европейските ценности в образованието, и да реализира на многостранни партньорства, обмен на ученици и учители.

Друга важна полза е осъзнаване на силата на работата в екип, повишаване на самочувствието и увереност в способностите ни да разработваме и управляваме подобни проекти.