ВАЖНО!!! УЧЕНИЦИ 10 КЛАС

Придобиване на профилирана подготовка

 

              Учениците в X клас през настоящата учебна година са първия випуск, който се обучава по нова учебна програма, съгласно ЗПУО.

              Профилираната подготовка се придобива във втори гимназиален етап на средното образование, като профилиращите предмети в даден профил са едни и същи за XI и за XII клас /три или четири предмета/. Профилът за ГПЧЕ „Симеон Радев” е „Чужди езици”.

              Още с кандидатстването си на места по държавния план-прием след завършен VII клас учениците са избрали профила, съответно двата задължителни профилиращи предмета /двата чужди езика/, чрез обучението по които ще придобият профилираната подготовка, и със записването си в съответната паралелка те са потвърдили избора си.

              ГПЧЕ „Симеон Радев” ще предложи списък с профилиращи учебни предмети, от които учениците и техните родители/настойници чрез попълване на заявления да изберат третия и/или четвъртия профилиращ предмет, който биха желали да изучават във втори гимназиален етап. В резултат, в съответствие с интересите на учениците и с възможностите на училището, ще се сформират групите за изучаване на третия и/или четвъртия профилиращ предмет. Съгласно Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците резултатите от НВО в X клас не могат да служат за класиране при определяне на профилиращи учебни предмети.

           Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка е държавният образователен стандарт, който определя очакваните резултати от обучението по профилирана подготовка. Въз основа на тази наредба са разработени и утвърдени учебни програми за обучението по задължителните модули на всеки профилиращ предмет. ГПЧЕ „Симеон Радев” има задължението да разработи и утвърди учебни програми за обучението в избираемите модули към съответните профилиращи предмети.

           В съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование учениците, обучавани за придобиване на профилирана подготовка, следва да положат два задължителни държавни зрелостни изпита (ДЗИ) – по български език и литература (върху учебно съдържание, изучавано в задължителните учебни часове във втория гимназиален етап) и по учебен предмет по избор на ученика, изучаван в избираемите учебни часове като профилиращ. В този смисъл изборът на трети и/или четвърти профилиращ предмет след X клас имат важно значение с оглед възможностите за полагане на ДЗИ, а оттам – и за получаването на диплома за завършено средно образование.


Публикувана на: 10.12.2019