Архив правилници и стратегии 2020/2021

 

План за дейността на ГПЧЕ "Симеон Радев"

Правилник за дейността на ГПЧЕ "Симеон Радев" 

Процедура за извиняване на отсътсвията на учениците

План за действие  за безопасност на движението по пътищата

Вътрешни правила за защита на личните данни в ГПЧЕ"Симеон Радев"

Стратегия за развитие за периода 2020/ 2024 година

Дневен режим

Единни училищни правила за действие в случай на тормоз и насилие сред учениците

Eтичен кодекс

Мерки за повишаване качеството на образованието

План за работата на ученическия съвет

План за квалификация на педагогическите кадри за учебната

План за работата на комисията за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни ученици при ГПЧЕ"Симеон Радев"

План за дейността на училищния координационен съвет за справяне с тормоза

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност

Правилник за работа на педагогическия съвет

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи