Архив правилници и стратегии 2018/2019

Дневен режим

Единни училищни правила за действие в случай на тормоз и насилие сред учениците

Мерки за повишаване качеството на образованието

Процедура за извиняване на отсъствията

План за дейността на училищния координационен съвет за справяне с тормоза в ГПЧЕ"Симеон Радев"

План за дейността на ГПЧЕ "Симеон Радев" - гр. Перник

План за квалификация на педагогическите кадри 

План за работата на педагогическия съвет

План за работа на ученическия парламент

Правилник за работа на педагогическия съвет

Правилник за дейността на ГПЧЕ "Симеон Радев"

Превенция за ранно напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Стратегия за развитие за периода 2016/ 2020 година

Вътрешни правила за защита на личните данни

Eтичен кодекс