Проекти 2019/2020


 

 „Глобално училище“ на Българската платформа за международно развитие (БПМР) за училища с принос в прилагането на философията, принципите и методите на глобалното образование за формирането на активни глобални граждани.

  
Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“линк.

 
 

НП“Съвременна образователна среда“

 
 

Проект “Виртуална и добавена реалност в класната стая ” - линк

 
 

НП„ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“

 
 

Национална програма "Обучение за ИТ кариера" - Oбучение в специалност "Приложен програмист"

 
Проект„Образование за утрешния ден“ и проект„Подкрепа за успех“

ПРОЕКТ "Образование за утрешния ден"

  

Клубове по интереси 2019/2020 учебна година

Дигитални науки - 15 ученици -  ръководител Марияна Петкова

Дигитални компетентности - 15 ученици   -  ръководител Тереза Иванова

Дигитални умения - 15 ученици -  -  ръководител Антоанета Владимирова

 

линк към сайта на проекта  

 
НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ"

 

 

НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ" 2019/2020 учебна година  - линк към сайта на проекта

 
 

Проект "School in the cloud" №2019-1-ВG01 – КА101-061983 по програма „Еразъм+”,

 Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование”- 2019-2020

Линк към сайта на проекта - тук

 
 

ПРОЕКТ "МЛАДИ ЕВРОПЕЙЦИ"

 

Линк към сайта на проекта - тук.

Линк към фейсбук страницата на проекта - тук.

 

 

 

 
 

Иноватвно училище 

  Линк към сайта на проекта

 

 
 

Проект "Учители в действие" с регистрационен номер 2017-1-BG 01 – КА101-035987 по програма „Еразъм+" - информация за проекта - Линк към сайта

 
 Проект " European History Moving Project " с регистрационен номер  2018-14Т02-КА201-048062 - К2 по програма Еразъм+

"European History Moving Project" по програма Еразъм + К2

 

 

 

 
Национална програма „Без свободен час“
 

 

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

 
Национална кампания на Министерство на околната среда и водите «ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!»  
 

Образователна програма „СЪДЕБНАТА ВЛАСТ – ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ. ОТВОРЕНИ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ”, КОЯТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЪВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА