Административни услуги

1. Информация  - приемане и преместване -  тук.

2. Издаване на диплома за средно образование - тук.

3.  Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.- тук.

4. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити - тук

5. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити - тук.

6. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи - тук.

7. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация  - тук.

8. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация - тук.

9. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) - тук.

10.Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) - тук.