Профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:

Договор за възлагане на обществената поръчка - вижте тук.

Техническа спецификация - вижте тук.

Ценово предложение - вижте тук.

Техническо предложение и гаранция- вижте тук.
Протокол на комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти - 17.07.2018 година - тук.

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка с ремонт на скатен покрив на ГПЧЕ"Симеон Радев" - кв. Изток, гр. Перник

№ 9078224 - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти   - тук.

Публична покана  №  9077583/21.06.2018 -  тук.

Информация за публикувана обява в АОП - тук.

Уточнение към обявата - тук.

Указания за участие  - тук.

Техническа спецификация - тук.

Проект на договор - тук.

Образци на документи - тук.
 

 

 

 

​